Regulamin

I. Wprowadzenie

Dokument, z którego treścią właśnie się zapoznajesz (dalej – regulamin), określa warunki prawne korzystania z serwisu TAXGURU dostępnego w domenie internetowej taxguru.pl oraz w jej subdomenach (dalej – TAXGURUserwis).

Regulamin ten jest jednocześnie umową pomiędzy Tobą (dalej – użytkownik), a nami (TAXGURU Sp. z o.o., która jest właścicielem serwisu). Oto nasze dane:

TAXGURU Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 9/15
00-446 Warszawa
NIP: 7011056350
REGON: 520246514
KRS: 0000928128

Jeżeli właścicielem założonego przez Ciebie w serwisie TAXGURU konta jest jakiś inny podmiot, w imieniu którego działasz, użytkownikiem (w rozumieniu regulaminu) jesteś zarówno Ty, jak i ten podmiot. W takiej sytuacji, ilekroć w regulaminie będzie mowa o Tobie lub o użytkowniku, będzie się to odnosiło zarówno do Ciebie, jak i do podmiotu, w imieniu którego działasz, a który jest właścicielem konta w serwisie.

Jeżeli jesteś pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, poproś swojego rodzica lub opiekuna prawnego o przeczytanie i zaakceptowanie tego regulaminu w Twoim imieniu. Jeżeli nie masz ukończonych 16 lat, nie możesz niestety posiadać własnego konta w serwisie TAXGURU (nie ma jednak przeszkód aby takie konto utworzył Twój rodzic lub opiekun prawny).

II. Sposób korzystania z serwisu

W ramach serwisu dzielimy się z użytkownikami – a więc również z Tobą – wiedzą, informacjami i opiniami na tematy podatkowe i prawne, w szczególności na temat podatku od towarów i usług. Robimy to publikując i dystrybuując w serwisie treści: m. in. szkolenia online (transmitowane w internecie „na żywo” oraz takie, które zostały wcześniej nagrane), nagrania (np. filmy, podcasty), ebooki, artykuły, porady czy komentarze. Treści w rozumieniu regulaminu mają charakter cyfrowy oraz są udostępniane / dystrybuowane wyłącznie w postaci niematerialnej (bez fizycznych nośników).

W ramach serwisu jest prowadzony sklep, do skorzystania z którego zapraszamy.

Jako właściciel TAXGURU możemy w serwisie prowadzić dowolną – zgodną z prawem – działalność reklamową, marketingową, promocyjną (w tym autopromocyjną) oraz charytatywną.

Jako użytkownik masz obowiązek korzystać z serwisu oraz z treści w sposób zgodny z prawem, regulaminem, zasadami współżycia społecznego, kulturą osobistą oraz dobrymi obyczajami.

Możesz korzystać z treści serwisu TAXGURU w osobistych celach edukacyjnych lub informacyjnych, a także związanych z podnoszeniem własnych kwalifikacji zawodowych.

Nie możesz jednak, niezależnie od motywacji, kopiować, redystrybuować, powielać, rejestrować, przesyłać, publicznie odtwarzać, publicznie wyświetlać, publicznie nadawać lub publicznie udostępniać jakichkolwiek treści ani ich fragmentów, jeżeli nie jest to dozwolone na mocy powszechnie obowiązującego prawa.

III. Dostęp do treści

Część treści jest dostępna dla wszystkich osób odwiedzających TAXGURU, a część tylko dla zalogowanych użytkowników, posiadających aktywne konto w serwisie.

Niektóre treści są udostępniane odpłatnie (dalej – produkty cyfrowetreści odpłatne), w związku z czym wymagają wcześniejszego wykupienia w sklepie dostępu do nich, część treści ma charakter nieodpłatny.

Wszelkie treści, które są udostępniane / dystrybuowane nieodpłatnie, mogą być w dowolnej chwili przez nas usunięte (tymczasowo lub na stałe) lub zmienione, również bez wcześniejszej zapowiedzi oraz bez podawania przyczyny. Może to mieć miejsce na przykład w związku ze zdezaktualizowaniem się niektórych informacji.

Treści odpłatne, również te, za które już zapłaciłeś, mogą być przez nas uzupełniane lub w inny sposób modyfikowane w celu zapewnienia ich aktualności lub poprawienia ich.

Treści, za które zapłaciłeś, są co do zasady dostępne na czas wykupionego przez Ciebie dostępu do tych treści (o ile Twoje konto nie zostanie wcześniej – zgodnie z regulaminem – zawieszone lub usunięte , np. dlatego że tego zażądasz). Zwróć jednak uwagę, że dostęp do niektórych treści (np. do szkolenia transmitowanego w internecie „na żywo” lub do plików do pobrania) może być jednorazowy lub ograniczony ilościowo.

W przypadku produktów cyfrowych udostępnionych na czas ograniczony (nie dotyczy to zatem produktów jednorazowych), uzyskujesz dostęp do nich na 3 miesiące, chyba że karta produktu wskazuje co innego.

W przypadku produktów cyfrowych jednorazowych, uzyskujesz dostęp do nich na czas trwania usługi, która jest istotą danego produktu (np. na czas trwania szkolenia), chyba że karta produktu wskazuje co innego.

W przypadku produktów cyfrowych udostępnionych do pobrania, możesz pobrać produkt trzykrotnie i masz na to 6 miesięcy, chyba że karta produktu wskazuje co innego.

Dostęp do odpłatnych produktów cyfrowych jest co do zasady udzielany niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty. Jednakże w przypadku niektórych treści odpłatnych (takich jak np. transmitowane w internecie szkolenia „na żywo” albo treści nabywane w formie przedsprzedaży), po zaksięgowaniu zapłaty uzyskasz szczegółowe informacje organizacyjne lub techniczne dotyczące dostępu do nabytego produktu cyfrowego, natomiast sama treść – ze względu na jej specyfikę – będzie dostępna w późniejszym terminie.

Nie wszystkie treści udostępnione lub dystrybuowane odpłatnie są dostępne do wyświetlenia, pobrania lub odtworzenia w dowolnym momencie. Na przykład w przypadku treści transmitowanych „na żywo” dostęp jest przyznawany jednorazowo, na czas trwania transmisji, chyba że karta danego produktu cyfrowego wskazuje inaczej. Oznacza to, że po zakończeniu transmisji dostęp do treści może nie być możliwy, a w przypadku dołączenia do transmisji z opóźnieniem, niektóre jej fragmenty mogą okazać się niemożliwe do odtworzenia.

Dostęp do zakupionych treści odpłatnych lub informacje na ich temat możesz uzyskać w sekcji „Twoje konto”.

IV. Sklep, zamówienia, płatności

W ramach serwisu TAXGURU funkcjonuje sklep (dalej – sklep), w którym możesz nabywać produkty cyfrowe, plany subskrypcyjne oraz inne usługi i towary, które są w danym momencie dostępne (dalej – produkty).

O całkowitej kwocie do zapłaty za produkty zamówione w sklepie oraz o ewentualnych kosztach dostawy zostaniesz poinformowany przed złożeniem zamówienia, w jego podsumowaniu. Kwoty te zawierają w sobie podatek od towarów i usług (VAT). 

Zamówienie nieopłacone w terminie 3 dni od dnia jego złożenia może zostać anulowane.

Za zakupione produkty możesz zapłacić na dwa sposoby: dokonując zwykłego przelewu na konto bankowe lub korzystając z operatora płatności Paynow.

Operator płatności Paynow oferuje metody płatności w postaci BLIK, pay-by-link (w ramach których następuje przekierowanie do wybranego przez Ciebie banku), a także za pomocą karty płatniczej (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro).

Operatorem płatności Paynow jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, nr KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88, REGON 001254524.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami
jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, nr KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.

Po zrealizowaniu zamówienia otrzymasz fakturę elektroniczną, która zostanie wysłana na adres emailowy powiązany z Twoim kontem. Ewentualne faktury korygujące również zostaną przesłane na adres emailowy powiązany z Twoim kontem.

Autentyczność pochodzenia oraz integralność treści faktur elektronicznych oraz papierowych są zagwarantowane przez środki kontroli biznesowej stosowane w ramach działalności serwisu TAXGURU.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za to, czy podane przez Ciebie dane do faktury lub do wysyłki są prawidłowe.

Zwrot płatności, w sytuacji gdy będzie zasadny, nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyłeś opłacając dany produkt, chyba że wyraźnie umówimy się na inny sposób zwrotu, który nie nie będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami.

V. Reklamacje

W odniesieniu do produktu, który nabyłeś w sklepie odpłatnie jako konsument, masz prawo złożyć reklamację w związku z jego wadliwością na zasadach przewidzianych dla rękojmi, w terminie 2 lat licząc od dnia wydania produktu. Te same zasady obowiązują, jeżeli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym jako osoba fizyczna działalność gospodarczą, a zakup produktu nie posiada dla Ciebie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Ciebie działalności gospodarczej.

W pozostałych przypadkach masz prawo zareklamować wadliwość produktu w ramach rękojmi w terminie 6 miesięcy licząc od dnia wydania produktu.

Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej. Dobrze byłoby, gdyby zawierała numer zamówienia, Twoje dane (imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, który reprezentujesz, numer telefonu), nazwę wadliwego produktu, opis jego wady oraz opis żądania związanego ze składaną reklamacją.

Reklamację możesz złożyć przesyłając wiadomość elektroniczną na adres kontakt@taxguru.pl, możesz też to zrobić za pośrednictwem poczty tradycyjnej (szczegółowe dane kontaktowe znajdują się na początku regulaminu).

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania 14-dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji możesz uznać, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.

Uwzględnienie reklamacji nastąpi poprzez usunięcie wadliwości produktu, a jeżeli jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione – poprzez obniżenie ceny lub zwrot zapłaconej przez Ciebie za produkt kwoty (stosownie do okoliczności).

Jeżeli jesteś konsumentem, możesz również skorzystać z narzędzia dającego konsumentowi i sprzedawcy możliwość polubownego rozstrzygnięcia sporu, bez konieczności udania się do sądu. Narzędziem tym jest funkcjonująca w Unii Europejskiej platforma ODR dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/odr.

VI. Odstąpienie od umowy sprzedaży

Jeżeli jesteś konsumentem, możesz zrezygnować z nabytego w sklepie produktu i odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, a w przypadku produktów fizycznych – w terminie 14 dni od dnia wydania produktu. Takie samo prawo, pod tymi samymi warunkami, przysługuje Tobie, jeżeli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym jako osoba fizyczna działalność gospodarczą, a zakup produktu nie posiada dla Ciebie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Prawo odstąpienia od umowy nie będzie jednak Tobie przysługiwało, jeżeli:

  1. usługa została – za wyraźną Twoją zgodą – w pełni wykonana, przy czym została Tobie przekazana przed rozpoczęciem świadczenia informacja, że po spełnieniu świadczenia tracisz prawo odstąpienia od umowy lub
  2. dotyczy produktów cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą, udzieloną przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Cię o utracie prawa odstąpienia od umowy lub
  3. przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

W celu odstąpienia od umowy wyślij wiadomość, w której jest zawarte takie żądanie, na adres emailowy kontakt@taxguru.pl lub tradycyjny adres korespondencyjny wskazany na początku regulaminu. Dobrze byłoby, gdyby ta wiadomość zawierała numer zamówienia, Twoje dane (imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, który reprezentujesz) i gdyby w jej temacie znalazła się adnotacja „Odstąpienie od umowy”.

VII. Konto w serwisie

Jeżeli chcesz dokonać zakupu w sklepie, musisz posiadać konto w serwisie TAXGURU. Konto jest również niezbędne, jeżeli chcesz uzyskać dostęp do niektórych treści nieodpłatnych.

Zadbaj o to, aby przechowywać bezpiecznie dane umożliwiające zalogowanie do serwisu.

Właścicielem konta jest podmiot, w imieniu którego konto zostało założone. Jeżeli zakładasz konto we własnym imieniu (dla siebie), właścicielem konta jesteś Ty. Jeżeli zakładasz konto w imieniu innego podmiotu (np. Twojego pracodawcy), właścicielem konta jest ten inny podmiot (np. Twój pracodawca). Właścicielem jednego konta może być tylko jeden podmiot.

Z jednego konta (oraz z dostępu do treści powiązanych z tym kontem) w jednym momencie może korzystać tylko jeden użytkownik, będący właścicielem tego konta lub będący zatrudniony przez właściciela.

Nie możesz być zalogowany do konta w serwisie TAXGURU na więcej niż dwóch urządzeniach jednocześnie. W przypadku wykrycia, że jesteś zalogowany do serwisu na co najmniej dwóch urządzeniach, próba zalogowania się na kolejnym urządzeniu może być zablokowana lub też możesz zostać automatycznie wylogowany z tych urządzeń, na których byłeś zalogowany wcześniej.

Możliwość pozostania zalogowanym na dwóch urządzeniach jest przewidziana dla Twojej wygody. Nie oznacza to jednak, że z jednego konta może korzystać w jednym momencie więcej niż jeden użytkownik.

Twoje konto może zostać zawieszone, jeżeli nie logujesz się do niego przez co najmniej 12 miesięcy, jeżeli naruszasz prawo lub regulamin, jeżeli działasz na szkodę serwisu lub jego użytkowników, a także w przypadku wykrycia naruszenia bezpieczeństwa Twojego konta, bezpieczeństwa serwisu lub bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników.

Twoje konto może zostać usunięte, jeżeli nie zalogujesz się do niego przez co najmniej 18 miesięcy, jeżeli naruszasz prawo, jeżeli rażąco lub uporczywie naruszasz regulamin, jeżeli działasz na szkodę serwisu lub jego użytkowników, jeżeli tego zażądasz, a także w przypadku zaprzestania świadczenia usług za pośrednictwem serwisu TAXGURU.

Jeżeli życzysz sobie, aby Twoje konto zostało usunięte, prześlij swoje żądanie pocztą elektroniczną na adres kontakt@taxguru.pl, wpisując w tytule wiadomości adnotację „Usunięcie konta”.

Zawieszenie lub usunięcie konta wiąże się z utratą dostępu do wszystkich treści powiązanych z tym kontem, również tych odpłatnych.

VIII. Wymagania techniczne

Aby móc korzystać z serwisu TAXGURU oraz z publikowanych w nim lub dystrybuowanych za jego pomocą treści, niezbędny jest dostęp do internetu oraz do przeglądarki internetowej, takiej jak Chrome, Firefox, Safari czy Edge, umożliwiającej odtwarzanie plików multimedialnych (wideo oraz audio). Dostęp do serwisu oraz do treści może być niemożliwy lub utrudniony, jeżeli oprogramowanie przeglądarki jest nieaktualne, blokuje pliki cookies w serwisie lub masz wyłączoną w przeglądarce obsługę języka JavaScript.

Twoje łącze internetowe powinno być stabilne oraz zapewniać odpowiednią przepustowość (min. 10 Mb/s). Jest to niezbędne, abyś mógł komfortowo korzystać z treści, w szczególności z materiałów multimedialnych. Zwróć uwagę na to, że tzw. łącza mobilne nie zawsze lub nie w każdym miejscu będą w stanie spełnić te wymagania.

Korzystanie z treści jest możliwe na takich urządzeniach, jak komputer stacjonarny, laptop czy tablet. Jeżeli jednak Twoje urządzenie będzie miało swoje ograniczenia (np. ekran smartfona może okazać się za mały, aby wygodnie odczytać treść wyświetlanej na nim prezentacji), czytelność niektórych treści nie będzie zagwarantowana.

W odniesieniu do niektórych treści (np. w przypadku plików pdf lub w przypadku dostępu do nadawanych „na żywo” szkoleń w trybie online) może być wymagane od Ciebie dodatkowo posłużenie się właściwym oprogramowaniem (np. czytnikiem plików pdf) lub platformą (np. Microsoft Teams, Zoom czy Webex). O formie danego produktu cyfrowego oraz o szczegółach dotyczących wymagań technicznych niewskazanych w regulaminie będzie informować karta produktu.

IX. Odpowiedzialność za udostępnione treści

Jakkolwiek staramy się dokładać najwyższej staranności, aby treści publikowane w serwisie oraz dystrybuowane za pośrednictwem serwisu były rzetelne i wartościowe, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki (w tym szkody) wynikające z zastosowania się do tych treści czy ze skorzystania z nich w inny sposób (również w przypadku treści odpłatnych).

Treści są przeze nas publikowane i dystrybuowane wyłącznie w celach informacyjnych, edukacyjnych i związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Publikowanie i dystrybuowanie treści w serwisie (oraz za jego pośrednictwem) nie jest w żadnym wypadku udzielaniem porad prawnych, ani nie stanowi czynności doradztwa podatkowego.

X. Treści generowane przez użytkownika

W odniesieniu do treści, które publikujesz w serwisie TAXGURU (np. w ramach dyskusji na forum, komentarzy do wpisów na blogu czy opinii na temat produktów sprzedawanych w sklepie) zobowiązujesz się zadbać o ich zgodność z prawem, z regulaminem, z zasadami współżycia społecznego oraz z dobrymi obyczajami (w szczególności musisz uważać, aby nie były wulgarne, zniesławiające, obsceniczne, nienawistne, rasistowskie, pornograficzne, naruszające prywatność innych, stanowiące groźbę lub nękanie).

Nie możesz prowadzić w serwisie, bez porozumienia z nami, działalności reklamowej, marketingowej ani promocyjnej.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za publikowane przez Ciebie w serwisie treści. Masz obowiązek upewnienia się, że przysługuje Ci prawo do publikowania ich.

W przypadku zamieszczania przez Ciebie treści niespełniających powyższych wymagań, treści te mogą podlegać moderacji lub zostać usunięte.

Wyrażasz zgodę na pozostawienie w serwisie opublikowanych przez Ciebie treści, nawet jeżeli zaprzestaniesz korzystać z usług serwisu. Masz prawo żądać zanonimizowania tych treści.

XI. Ograniczenia w funkcjonowaniu serwisu

W serwisie TAXGURU mogą być wprowadzane czasowe przerwy i ograniczenia w korzystaniu z serwisu z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub prac zmierzających do polepszenia jego funkcjonalności. Obiecujemy dołożyć wszelkich starań, aby wspomniane przerwy odbywały się w jak najmniej uciążliwych porach i by trwały jak najkrócej.

XII. Wejście w życie regulaminu oraz jego zmiana

Jako właściciel serwisu zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie. Zmiana regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, takich jak zmiana przepisów prawa, wprowadzenie do oferty nowych produktów lub funkcji, zmiany organizacyjne, zmiany dotyczące obsługiwanych systemów płatności czy zmiany dotyczące wymogów technicznych.

Zmiana regulaminu nie może naruszać Twoich praw, które zostały nabyte przed zmianą regulaminu.

Niniejsza wersja regulaminu została opublikowana w dniu 20 września 2022 r.

Dane kontaktowe:

TAXGURU Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 9/15
00-446 Warszawa
e-mail: kontakt@taxguru.pl
tel. +48 501 374 480