Polityka prywatności

I. Uwagi wstępne

Niniejszy dokument (dalej – polityka prywatności) omawia zasady zbierania i przetwarzania informacji na temat użytkowników serwisu TAXGURU (dalej – informacje).

Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje są gromadzone, w jaki sposób są zbierane, do czego są wykorzystywane, komu są udostępniane, gdzie są przechowywane oraz w jaki sposób są chronione. Polityka prywatności wyjaśnia również sposób działania plików cookies.

Podstawą prawną polityki prywatności jest w szczególności RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis TAXGURU (dalej – TAXGURUserwis) jest dostępny w domenie internetowej taxguru.pl oraz w jej subdomenach.

Użytkownikiem w rozumieniu polityki prywatności jest każda osoba odwiedzająca serwis.

Informacje w rozumieniu polityki prywatności obejmują w szczególności dane osobowe użytkowników (a więc takie dane, które samodzielnie lub w połączeniu z innymi danymi pozwalają zidentyfikować użytkownika), a także inne dane dotyczące użytkowników oraz treści zamieszczane przez użytkowników w serwisie.

Sklepem w rozumieniu polityki prywatności jest sklep prowadzony w ramach serwisu TAXGURU.

Administrator danych osobowych objętych polityką prywatności oraz właściciel serwisu:
TAXGURU Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 9/15
00-446 Warszawa
NIP: 7011056350
REGON: 520246514
KRS: 0000928128

II. Zakres gromadzonych informacji oraz sposób ich wykorzystania

W serwisie nie są świadomie gromadzone dane użytkowników, którzy nie ukończyli 16 roku życia.

Udostępnienie przez użytkownika danych na jego temat jest dobrowolne, jednak bez podania określonych informacji korzystanie z niektórych funkcji serwisu jest zablokowane lub ograniczone (np. możliwość założenia konta w serwisie, możliwość dokonywania zakupów w sklepie czy możliwość zapisania się do newslettera).

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, poprawiania tych danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przeniesienia danych do innego podmiotu. W celu realizacji tych praw użytkownik może skontaktować się z administratorem danych osobowych wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres kontakt@taxguru.pl lub pocztą tradycyjną na wskazany wyżej adres administratora danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje również prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Użytkownik zakładający konto w serwisie musi podać swój adres emailowy. Jest to konieczne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania konta użytkownika oraz serwisu (np. ze względu na potrzebę stworzenia możliwości zresetowania hasła). Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Po założeniu konta użytkownik może dodatkowo podać inne dane na swój temat, takie jak charakter podmiotu (firma / organizacja vs. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej), NIP, imię i nazwisko użytkownika, nazwa firmy / organizacji, adres pocztowy, numer telefonu. Uzupełnienie danych po założeniu konta ułatwia użytkownikowi składanie późniejszych zamówień w sklepie (dane te staną się wymagane, jeżeli użytkownik będzie chciał dokonać zakupu w sklepie). Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Użytkownik dokonujący zakupu w sklepie musi założyć konto w serwisie, a złożenie zamówienia wymaga dodatkowo od użytkownika określenia charakteru użytkownika (firma / organizacja vs. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej), a także podania NIP-u oraz nazwy firmy / organizacji (jeżeli wskazał, iż jest firmą / organizacją), swojego imienia i nazwiska, adresu pocztowego oraz numeru telefonu. W przypadku zgłoszenia do udziału w świadczonych przez serwis usługach dodatkowych osób (np. pracowników właściciela konta), wymagane jest dodatkowo podanie imienia, nazwiska, adresu emailowego oraz numeru telefonu każdej zgłoszonej osoby. Konieczność podania tych danych jest podyktowana wymogami organizacyjnymi oraz prawnymi związanymi z realizacją i obsługą złożonych w sklepie zamówień (np. wystawienie faktury, określenie zakresu obowiązków podatkowych, wypełnienie obowiązków informacyjnych, organizacyjnych czy reklamacyjnych na temat zakupionego produktu itd.). Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Użytkownik zapisujący się do newslettera musi podać swój adres emailowy oraz imię i nazwisko, co jest istotne z uwagi na charakter tej formy komunikacji z użytkownikiem. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Użytkownik publikujący swoje treści w serwisie (np. w ramach dyskusji na forum, komentarzy do wpisów na blogu czy opinii na temat produktów sprzedawanych w sklepie) posługuje się swoim imieniem i nazwiskiem lub nazwą użytkownika, które są widoczne dla innych użytkowników serwisu. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa serwisu, zapewnienia przestrzegania regulaminu (np. w zakresie wielokrotnego logowania się z jednego konta) oraz uczynienia zadość wymogom prawnym (np. podatkowym, które uzależniają sposób opodatkowania transakcji od siedziby nabywcy), mogą być gromadzone dane na temat adresu IP, nieudanych logowań, daty aktywności, a także urządzeń i oprogramowania, przy pomocy których użytkownik korzysta z serwisu. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Facebook Ireland Ltd. (dalej – Facebook), w ramach usługi Facebook Piksel, może gromadzić i wykorzystywać do celów reklamowych dane wprowadzane przez użytkowników w dostępnych w serwisie formularzach, dane demograficzne, dane lokalizacyjne, a także dane techniczne dotyczące użytkowników, np. na temat tego, z jakiego typu urządzeń łączą się z serwisem, z jakich przeglądarek internetowych oraz systemów operacyjnych korzystają. Informacje te pozwalają przyporządkować użytkownika do konta na portalu Facebook oraz wyświetlać spersonalizowane reklamy. Gromadzenie tych danych jest podyktowane potrzebą usprawnienia działania serwisu, doskonalenia sprzedawanych w sklepie produktów, a także potrzebą badania oraz usprawniania efektywności działań marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Google Inc. (dalej – Google), w ramach usługi Google Analytics, może gromadzić w serwisie na temat użytkowników dane demograficzne, dane lokalizacyjne, dane badające sposób poruszania się w internecie, zainteresowania, a także dane techniczne dotyczące użytkowników, np. na temat tego, z jakiego typu urządzeń łączą się z serwisem, z jakich przeglądarek internetowych oraz systemów operacyjnych korzystają. Właściciel serwisu uzyskuje dostęp do tych danych wyłącznie w formie zanonimizowanej oraz zagregowanej. Gromadzenie tych danych jest podyktowane potrzebą badania zachowań i preferencji użytkowników w celu usprawnienia działania serwisu. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Poprzez integrację serwisu z portalami społecznościowymi (np. Facebook), z zewnętrznymi komunikatorami (np. Messanger) oraz z usługami partnerów, ułatwiającymi logowanie do konta w serwisie TAXGURU (np. Google, Facebook) mogą być gromadzone informacje takie jak adres emailowy, identyfikator, avatar, płeć, lokalizacja czy lista znajomych. Dokładny zakres zbieranych w tych przypadkach informacji jest uzależniony od ustawień danego użytkownika dotyczących prywatności, które można dostosować na tych portalach, w tych komunikatorach oraz u tych partnerów. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Z zakresem zbierania i wykorzystywania plików cookies oraz powiązanych z tymi plikami danych możesz zapoznać się w punkcie V polityki prywatności zatytułowanym Polityka cookies.

III. Sposób zbierania informacji

Informacje (w tym dane osobowe użytkowników) mogą być zbierane w serwisie lub na potrzeby serwisu w następujący sposób:

 1. poprzez formularze udostępnione w serwisie (np. formularz dotyczący założenia konta, formularz złożenia zamówienia w sklepie, formularz zapisania się do newslettera, ankiety),
 2. poprzez formularze udostępnione za pośrednictwem partnerów serwisu (np. formularz zapisania się do newslettera, ankiety czy na szkolenie na zewnętrznej platformie umożliwiającej przeprowadzanie szkoleń),
 3. w drodze komunikacji elektronicznej lub telefonicznej pomiędzy użytkownikiem a serwisem (np. związanej z obsługą i realizacją zamówień czy z obsługą reklamacji),
 4. poprzez bezpośredni kontakt pomiędzy użytkownikiem a przedstawicielem serwisu (np. w trakcie realizowania usług świadczonych przez serwis),
 5. poprzez integrację z portalami społecznościowymi (np. Facebook), z komunikatorami (np. Messanger) oraz z serwisami oferującymi możliwość zalogowania się przez użytkownika do konta w serwisie TAXGURU (np. Google, Facebook),
 6. poprzez integrację serwisu z narzędziami analitycznymi badającymi zachowania użytkowników (np. Google Analytics, Facebook Piksel),
 7. za pomocą plików cookies (tzw. ciasteczek).

IV. Udostępnianie, przechowywanie oraz ochrona informacji

Dane użytkowników są przechowywane na urządzeniach administratora danych osobowych oraz – tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności – na urządzeniach partnerów serwisu TAXGURU. Dotyczy to w szczególności partnerów dostarczających serwery wykorzystywane przez serwis, partnerów dostarczających oprogramowanie wspomagające funkcjonowanie serwisu, partnerów umożliwiających zalogowanie do serwisu, partnerów dostarczających narzędzia analityczne badające zachowania użytkowników w serwisie, partnerów będących operatorami płatności, partnerów uczestniczących w realizacji zamówień składanych w sklepie, partnerów uczestniczących w obsłudze użytkowników serwisu czy też partnerów zajmujących się usługami prawnymi, doradczymi, analitycznymi, audytorskimi, windykacyjnymi, reklamowymi oraz marketingowymi dotyczącymi funkcjonowania serwisu.

Administrator danych osobowych upewnia się, że jego urządzenia oraz urządzenia partnerów są zabezpieczone technicznie oraz organizacyjnie pod względem ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dane są przechowywane wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów wskazanych w polityce prywatności. W niektórych szczególnych przypadkach dłuższy okres retencji może być wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe), przez względy rozliczeniowe czy przez względy związane z obsługą roszczeń lub korespondencji pomiędzy użytkownikiem a serwisem.

Treści, które są zamieszczane przez użytkownika w publicznie dostępnych częściach serwisu (np. w ramach dyskusji na forum, komentarzy do wpisów na blogu czy opinii na temat produktów sprzedawanych w sklepie), mogą być przechowywane oraz publicznie dostępne w serwisie również jeżeli użytkownik zaprzestanie korzystać z usług serwisu. Użytkownik, którego konto zostanie usunięte, ma prawo żądać zanonimizowania tych treści.

V. Polityka cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu użytkownika, stosowane m.in. w celu usprawnienia działania strony internetowej serwisu czy w celu wprowadzenia pewnych funkcji w serwisie. Umożliwiają np. identyfikację użytkownika serwisu oraz zachowanie wprowadzonych przez użytkownika ustawień.

Wyłączenie obsługi wszystkich plików cookies nie uniemożliwia wprawdzie całkowicie korzystania z serwisu, ale bardzo poważnie może utrudnić lub nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych jego funkcji. Aby zatem użytkownik mógł korzystać z wszystkich przewidzianych dla niego funkcji serwisu, obsługa przynajmniej niektórych plików cookies powinna pozostać włączona.

Włączenie, wyłączenie, blokada, usunięcie oraz zmiana ustawień plików cookies dotyczących serwisu mogą być dokonane przez użytkownika poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, za pośrednictwem której użytkownik korzysta z serwisu.

Tymczasowe pliki cookies są przechowywane na czas trwania sesji użytkownika i zostają usunięte w momencie zakończenia sesji (tzn. w momencie wylogowania się przez użytkownika z konta w serwisie, w momencie opuszczenia strony internetowej serwisu lub w przypadku zamknięcia przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies są przechowywane przez określony czas (wynikający z parametrów plików cookies lub z ustawień przeglądarki internetowej) albo do momentu usunięcia ich przez użytkownika.

W serwisie są wykorzystywane następujące typy plików cookies:

 1. niezbędne pliki cookies – są to pliki, których zablokowanie uniemożliwia prawidłowe działanie serwisu; pliki te są odpowiedzialne m.in. za identyfikację użytkownika oraz przypisanych do niego produktów, możliwość zalogowania do konta w serwisie, dostęp do odpłatnych produktów, wypełnianie formularzy, obsługę procesu składania zamówienia w sklepie, obsługę płatności;
 2. funkcjonalne pliki cookies – są to pliki, których zablokowanie uniemożliwia korzystanie z funkcji usprawniających serwis; pliki te są odpowiedzialne m.in. za dostosowanie wyglądu oraz treści serwisu do ustawień i preferencji użytkownika oraz za zwiększenie wydajności serwisu;
 3. wydajnościowe pliki cookies – są to pliki, których zablokowanie uniemożliwia zapewnienie odpowiednio wydajnego funkcjonowania serwisu; pliki te są odpowiedzialne m.in. za szybkość ładowania strony;
 4. analityczne pliki cookies – są to pliki, których zablokowanie uniemożliwia analizę sposobu korzystania z serwisu przez użytkownika; pliki te są odpowiedzialne za zbieranie danych wykorzystywanych do usprawniania serwisu, ulepszania dostępnych w serwisie treści oraz udoskonalania produktów oferowanych w sklepie;
 5. reklamowe pliki cookies – są to pliki, których zablokowanie uniemożliwia dostosowanie reklam wyświetlanych w serwisie oraz na innych stronach internetowych do preferencji użytkownika; zablokowanie tych plików nie powoduje jednak, że reklamy w serwisie oraz na innych stronach nie będą wyświetlane, lecz że nie będą spersonalizowane w oparciu o aktywność użytkownika rejestrowaną przez serwis TAXGURU.

W ramach serwisu TAXGURU są stosowane nie tylko pliki cookies własne, ale również pliki cookies zewnętrzne, generowane przez inne podmioty w związku ze współpracą z partnerami serwisu. Dotyczy to np. plików cookies generowanych w związku z obsługą płatności, plików cookies generowanych w związku ze zbieraniem danych analitycznych o użytkownikach (Google Analytics, Facebook Piksel) czy plików cookies związanych z integrację serwisu z portalami społecznościowymi (np. Facebook), z komunikatorami (np. Messanger) oraz z serwisami oferującymi możliwość zalogowania się przez użytkownika do konta w serwisie TAXGURU (np. Google, Facebook).

VI. Postanowienia końcowe

Zmiana polityki prywatności może nastąpić z ważnych przyczyn, np. takich jak zmiana przepisów prawa, wprowadzenie do oferty serwisu nowych funkcji lub produktów, zmiany organizacyjne, zmiany technologiczne itp.

Zmiana polityki prywatności nie może naruszać praw użytkowników, które zostały nabyte przed zmianą polityki prywatności.

Ostatnia aktualizacja polityki prywatności: 20 września 2022 r.